คู่มือโทรศัพท์ และเบอร์โทร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

คู่มือโทรศัพท์ และเบอร์โทร

การใช้งานโทรศัพท์ระบบ IP-PHONE และเบอร์โทรศัพท์บุคลากร

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น