ลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นเรียน คณะเทคโนโลยี

  ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้ามาเรียนในชั้นเรียน

  1. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้จองเข้าเรียนในชั้นเรียน

    ถ้าไม่มีรายวิชาที่จะจองแสดงว่ารายวิชานั้นสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ทุกคน เช่น ห้องเฟื่องฟ้า หรือเป็นวิชาปฏิบัติการซึ่งต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนทุกคนอยู่แล้ว หรือเป็นรายวิชาที่เรียนในห้องของสาขาวิชาฯ ตัวเอง ซึ่งสาขานั้นจะบริหารจัดการเอง ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

  2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรายวิชาที่เลือก โดยแต่ละห้องจะมีโควตาจำกัด
  3. มาเรียนตามวัน และเวลาที่ได้ทำการจองไว้
  4. รายชื่อผู้เข้าเรียนจะถูกรีเซ็ตทุกสัปดาห์