ประเมินการเรียนการสอน

 

นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินรายวิชาและผู้สอน ทางเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th ดังนี้
เปิดประเมินรอบที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2562
เปิดประเมินรอบที่ 2
หากเข้าไปแล้วไม่พบรายวิชาให้ประเมิน ให้ติดต่องานบริการคณะเจ้าของวิชา เพื่อทำการเปิดรายวิชาให้

กรณีที่นักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลการศึกษา (Grade) จะแสดงเป็น ‘XX’ ในรายวิชาที่ไม่ทำการประเมินบน reg.kku.ac.th จนถึงวันเปิดเรียนภาคการศึกษาถัดไป จึงจะสามารถเห็นเกรดในรายวิชาดังกล่าวปกติ ได้