ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562