ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

Download ประกาศฉบับที่ 31/2561 และใบสมัครต่างๆ ได้ที่ 

  1. Announcement
  2. IR-TE01 แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี 61
  3. IR-TE02 หนังสือรับรองความประพฤติ
  4. IR-TE03-1-2คำยินยอมของผู้ปกครอง_อาจารย์ที่ปรึกษา
  5. IR-TE04 Scope of Interest Research