คณะทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในการนี้ โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์  และได้ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณาจารย์และบุคลากรที่นับถือของคณะเทคโนโลยี และได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 

คณะเทคโนโลยี มข. ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรม ให้ความรู้ ในหัวข้อ “การทำธุรกิจออนไลน์ E-Commerce” ณ บ้านสวนมนัสวิญ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ และ อาจารย์ ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายชยพล หัดระวี และ นางสาวชลธร ไชยแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิต ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรม ให้ความรู้ผ่าน โครงงานปัญหาพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “การทำธุรกิจออนไลน์ E-Commerce” ณ บ้านสวนมนัสวิญ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม และชาวชุมชนบ้านสะอาดเจริญ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการทักษะทางด้านเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยี สารสนเทศ ตลอดจนความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดให้สมาชิกชุมชนฯ ให้มีทักษะทางด้านการจัดการธุรกิจ และการจัดจำหน่าย สำหรับพืชไม้ผล และสินค้าทางการเกษตร […]

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. (วาระปี พ.ศ. 2567-2571)

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นำโดย ผศ.ดร.อารย เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพ คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี มข. คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ และ คุณญาดา ดาบพลอ่อน นักนโยบายและแผน ปฏิบัติการ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. (วาระปี พ.ศ. 2567-2571) หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีให้การต้องรับ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือ กับคณะเทคโนโลยี มข. เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งาน Food Pack and Warehouse Logistics Expo

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.257 เวลา 11.00-12.00 น. โดย ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มข. ได้ให้ บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด เข้าพบเพื่อหารือและได้เรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งาน “Food Pack and Warehouse Logistics Expo” โดยตัวแทนบริษัท ดร.สุพิชฌาย์ พรสุขสวัสดิ์ และ คุณอัคคกิตติ์ เวียงวิเศษ  ซึ่งงาน Food Pack and Warehouse Logistics Expo นี้ ได้จัดการแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องบรรจุภัณฑ์ ระบบคลังสินค้า ระบบโลจิสติกส์ และกิจกรรมสัมมนาในหลากหลายหัวข้อจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ โดยได้จัดงาน Food Pack and Warehouse Logistics Expo ระหว่างวันที่ 19-22 […]

คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมประชุมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้งานวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. โดย ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม อาจารย์ ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ทวีลาภ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เพื่อปรึกษาสาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้งานวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่

คณบดีเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และ ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567  เวลา 13. 30 น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดี พร้อมด้วย บุคลากร คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน และ ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567  ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศิลปินที่ได้รับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ได้มีผู้ที่ได้รับรางวัลอมรศิลปิน จำนวน 14 ราย รางวัลศิลปินมรดกอีสาน จำนวน 197 ราย รางวัลผู้มีผลงาน ดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน 210 ราย ณ […]

คณะเทคโนโลยี มข. จัดโครงการค่ายอาสาเทคโนโลยี สู่ชนบท ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2567  นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.นุศรา สุระโคตระ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อ.ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คุณทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสถาปัตตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการออกค่ายในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มข. และ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกหน่วยงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการค่ายอาสาเทคโนโลยี สู่ชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชีพอนุสรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่อาคารบริเวณโรงเรียน การทาสีอาคาร ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอีโรงอาหาร ทำความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน และการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านชุมชน การมีจิตรสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ 

คณะเทคโนโลยี มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและสุขอนามัยในการผลิตสินค้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเรื่อง “การยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ทาม อ ภูผาม่าน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ทุนพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based)

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ดร.กันติยา เพชรสง และ ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและสุขอนามัยในการผลิตสินค้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเรื่อง “การยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ทาม อ ภูผาม่าน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ทุนพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based) โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ทาม เทศบาลตำบลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมแนวทางการผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวนประมาณ 40 คน ข่าว/ภาพ – สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี มข. ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่จบในปีการศึกษา 2566 นี้ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ได้ให้โอวาทผ่านทางวิดีโอ และ ผศ.นุศรา สุระโคตระ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมเป็นเกียรติให้กับนักศึกษา และได้รับโอวาทจากหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร       หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. ดร.เกียรติพงษ์ อดุมธนะธีระ ศิษย์ มข. รุ่นที่ 21 คณะเทคโนโลยี มข. ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแนวคิดการพัฒนาตนเอง เทคนิคแนวทางการสมัครงาน […]

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้การต้อนรับ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 (สรข.2) ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567  สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 (สรข.2) นำโดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิรพัฒน์ บรรทร นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณสมพล จรรยากรณ์ ช่างเทคนิค ชำนาญการพิเศษ ผศ. ดร. วิมล สุขพลำ และ ผศ.ดร. วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมห้องเตรียมตัวอย่างหินสำหรับทดสอบสมบัติด้านวิศวกรรม ชุดเครื่องมือสำหรับการเตรียมแผ่นหินบาง และสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือทดสอบมวลรวมหิน เครื่องทดสอบกำลังอัดแกนเดียวของดิน/หิน เครื่องทดสอบกำลังอัดสามแกนของดิน/หิน เครื่องทดสอบดัชนีกำลังกดจุด และชุดเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ธรณีของสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการทดสอบสากล

1 2 63