หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรสอบถาม-สมัครเรียน

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Biotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.Sc. (Biotechnology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

133 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัครได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนภสร สิกขา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาตรี
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1

E-mail : naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44676
โทรศัพท์ภายใน 44676

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในสถาบันวิจัย (ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ หรือ กระทรวง กรมต่างๆ หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักศึกษาสามารถเข้าทำงานได้หลายฝ่าย เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตวิจัยและพัฒนา หรือควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าขอรับทุน จากแหล่งทุนดังต่อไปนี้
ทุนรัฐบาล : ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนคณะเทคโนโลยี : ทุนพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี, ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี,ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ.

ติดต่อ สอบถาม