หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรสอบถาม-สมัครเรียน

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Geotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Geotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Geotechnology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

143 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัครได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนภสร สิกขา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาตรี
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1

E-mail : naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44676
โทรศัพท์ภายใน 44676

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น การสำรวจเพื่อออกแบบในด้านวิศวกรรมธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคและบริโภค การผลิตแร่และหินเพื่ออุตสาหกรรม แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการทำงานด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ตลอดจนการบริหารเพื่อพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการสำรวจหาแหล่งทรัพยากรธรณีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ติดต่อ สอบถาม