หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

previous arrow
next arrow
Slider

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Geotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Geotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   B.Sc. (Geotechnology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

143 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

สมัครเรียนได้ที่ >>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนภสร สิกขา
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับปริญญาตรี
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1
E-mail : naphoi@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44676
โทรศัพท์ภายใน 44676

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น การสำรวจเพื่อออกแบบในด้านวิศวกรรมธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคและบริโภค การผลิตแร่และหินเพื่ออุตสาหกรรม แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการทำงานด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ตลอดจนการบริหารเพื่อพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการสำรวจหาแหล่งทรัพยากรธรณีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ

คณะเทคโนโลยีสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าขอรับทุน จากแหล่งทุนดังต่อไปนี้
ทุนรัฐบาล : ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนคณะเทคโนโลยี : ทุนพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี, ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี,ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

Copyright © 2019 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.