ทำอย่างไรจะเป็น SMART STUDENT

         

 

            เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4 ชั้น 6 อาคาร TE 06 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทาง ในหัวข้อเรื่อง “ทำอย่างไรจะเป็น SMART STUDENT” โดยมี รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร อบรมความรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 52 คน โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น คุณภาพในการวางแผนเวลา การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างความสุขและรู้จักแบ่งปัน การเรียนและทำกิจกรรมอย่างมืออาชีพ การทำตนเองให้มีคุณค่า เป็นพลเมืองดีของสังคม โดยแนวทางหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ การปลูกฝังหรือนำเสนอสิ่งดี ๆ และมีประโยชน์ดังกล่าวให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้แนวทางแก่นักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้ต่อไปอย่างมีคุณภาพ