หลักสูตรปริญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรกรรมการบริหารหลักสูตรคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสนใจสมัครเรียน-สอบถาม

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Biotechnology

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy (Biotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.Sc. (Biotechnology)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 หรือ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
แบบ 1.2 หรือ 2.2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

4.การศึกษาวิจัยเน้นด้าน

  1. พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตเอทานอล บิวทานอล ไฮโดรเจน และไบโอดีเซล การบำบัดของเสียและน้ำเสีย
  2. อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น โยเกิร์ต ปลาส้ม และแหนม
  3. การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางอุตสาหกรรม เช่น กรดแลคติก กรดอะซิติก และพลาสติกชีวภาพ
  4. การผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ (ไซลาเนส เซลลูเลส และไลเปส) ในอุตสาหกรรม
  5. การเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเซลล์พืช
  6. พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
Level

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

คุณวุฒิ

Elevation

กรรมการบริหารหลักสูตร

ศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์

คุณวุฒิ

Height

กรรมการบริหารหลักสูตร

รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์

คุณวุฒิ

กรรมการบริหารหลักสูตรผศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

คุณวุฒิ

แผน 1.1 : จบ ป. ตรี (เทคโนโลยีชีวภาพ)(เน้นการวิจัย)
แผน 1.2 : จบ ป. ตรี (เทคโนโลยีชีวภาพ)(วิจัย + วิชาเรียน)
แผน 2.1 : จบ ป. โท สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง(วิจัย + วิชาเรียน)
แผน 2.2 : จบ ป. ตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง (วิจัย + วิชาเรียน)

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัครได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพัชรี พงศ์พัศนันท์
ส่วนงาน : นักศึกษาระดับ ป.โท-เอก นานาชาติ
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1

E-mail : patsir@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44633
โทรศัพท์ภายใน 44633

ติดต่อ สอบถาม