หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

            มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถดำเนินงานวิจัยโดยบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีธรณี มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน สังเคราะห์องค์ความรู้ และวางแผนได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีความสามารถสร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GEOTECHNOLOGY

Faculty of Technology

GEOTECHNOLOGY

Faculty of Technology

GEOTECHNOLOGY

Faculty of Technology

previous arrow
next arrow
Slider

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Geotechnology

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):          ปร.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy (Geotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     Ph.D. (Geotechnology)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

4.รูปแบบของหลักสูตร

แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต
แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต

>เอกสารหลักสูตรเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1.

นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Groundwater Management)

M.App.Sc. (Engineering Geology, Hydrogeology, Environmental Geology)

วท.บ. (ธรณีวิทยา)

2.

นางสาวศรัญญา พรหมโคตร์

รองศาสตราจารย์

Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering)

วท.ม. (ธรณีวิทยา)

วท.บ. (เคมี) 

3.

นายรุ่งโรจน์  อาจเวทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Geophysics)

วท.ม (เทคโนโลยีธรณี)

วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

4.

นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม

อาจารย์

วท.ด. (เทคโนโลยีธรณี)

M.Sc. (Geo-Environmental Engineering

วท.บ. (ธรณีวิทยา)

5.

นางสาววิมล สุขพลำ

อาจารย์

วท.ด. (เทคโนโลยีธรณี)

วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)

วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

 

อาจารย์ผู้สอน

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1.

นางสาวเพียงตา สาตรักษ์

รองศาสตราจารย์

Ph.D. (Geosciences)

M.Sc. (Engineering Geology)

วท.บ. (ธรณีวิทยา)

2.

นางนุศรา  สุระโคตร          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

M.Sc. (Petroleum Geoscience) 

วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)  

3.

นายณัฐวิโรจน์  ศิลารัตน์

อาจารย์

วท.ด. (ธรณีวิทยา)

วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

 

แบบที่ 1.1   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

1)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3)   หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบที่ 1.2   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

1)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

3)   หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบที่ 2.1   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

1)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยตำกว่า ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3)   หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบที่ 2.2   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

1)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3)   หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สมัครเข้าศึกษาได้ที่ > https://app.gs.kku.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพัชรี พงศ์พัศนันท์

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนงาน : นักศึกษาระดับ ป.โท-เอก นานาชาติ
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1
E-mail : patsir@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44633
โทรศัพท์ภายใน 44633

 

 

         ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านธรณีวิทยาประยุกต์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาวิชาการ วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาได้ถูกต้องและเหมาะสม  มีความรู้ในด้านการวิจัยและแก้ปัญหาของประเทศ เช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการจัดการทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อม และมีคุณธรรมและจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ

ทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยี:  สนับสนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ทุนบัณฑิตวิทยาลัย:  สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าทำวิทยานิพนธ์

Copyright © 2019 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.