หลักสูตรปริญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรอาจารย์บริหารหลักสูตรคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสนใจสมัครเรียน – สอบถาม

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Geotechnology

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):          ปร.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy (Geotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     Ph.D. (Geotechnology)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

4.รูปแบบของหลักสูตร

แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต
แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต
แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต
แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต

Level

อาจารย์บริหารสูตร
รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล

คุณวุฒิ
Ph.D. (Groundwater Management)
M.App.Sc.(Engineering Geology,Hydrogeology, Environmental  Geology)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)

Elevation

อาจารย์บริหารสูตร
รศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์

คุณวุฒิ
Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering)
วท.ม. (ธรณีวิทยา)
วท.บ. (เคมี) 

Height

อาจารย์บริหารสูตร
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์

คุณวุฒิ
Ph.D. (Geophysics)
วท.ม (เทคโนโลยีธรณี)
วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

อาจารย์บริหารสูตรดร.กฤติกา ตระกูลงาม

อาจารย์บริหารสูตร
ดร.กฤติกา ตระกูลงาม

คุณวุฒิ
M.Sc. (Geo-Environmental Engineering
วท.บ. (ธรณีวิทยา)

Level

อาจารย์ผู้สอน
ดร.วิมล สุขพลำ

คุณวุฒิ
วท.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)
วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

Elevation

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.นุศรา สุระโคตร

คุณวุฒิ
 M.Sc. (Petroleum Geoscience) 
วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)  

Height

อาจารย์ผู้สอน
ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

คุณวุฒิ
วท.ด. (ธรณีวิทยา)
วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

แบบที่ 1.1   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

1)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3)   หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบที่ 1.2   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

1)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

3)   หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบที่ 2.1   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

1)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยตำกว่า ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3)   หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบที่ 2.2   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

1)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 3.50 หรือหากมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3)   หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัครได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพัชรี พงศ์พัศนันท์
ส่วนงาน : นักศึกษาระดับ ป.โท-เอก นานาชาติ
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1

E-mail : patsir@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44633
โทรศัพท์ภายใน 44633

ติดต่อ สอบถาม