หลักสูตรปริญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

GEOTECHNOLOGY

Faculty of Technology

GEOTECHNOLOGY

Faculty of Technology

GEOTECHNOLOGY

Faculty of Technology

previous arrow
next arrow
Slider

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Geotechnology

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science (Geotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.Sc. (Geotechnology)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

4.รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
4.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
4.3 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
4.4 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

>เอกสารหลักสูตรเพิ่มเติม

1.รองศาสตราจารย์รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
Ph.D. (Groundwater Management)
M.Sc. (Engineering Geology Hydrogeology – Environmental Geology
วท.บ. (ธรณีวิทยา)

2.รองศาสตราจารย์ศรัญญา พรหมโคตร์
Ph.D. (Metallurgical and Materials)
วท.ม. (ธรณีวิทยา)
วท.บ. (เคมี)

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ อาจเวทย์
Ph.D. (Geophysics)
วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)
วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

4.อาจารย์ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์
วท.ด. (ธรณีวิทยา)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)

           หลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 การรับเข้าศึกษา โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดใน มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อ 2.2
            มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบในการศึกษา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรจัดให้ นอกจากนี้เปิดโอกาสให้อาจารย์ในสาขาวิชา
และรุ่นพี่ได้พบปะแนะนำการเตรียมตัวในด้านการเรียนและด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ทำงานเป็นทีม
นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในระดับหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่นักศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จในสาขาเทคโนโลยีธรณีโดยตรง (นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2) โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในบาง
รายอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นความรู้ทางเทคโนโลยีธรณีให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตร

สมัครเข้าศึกษาได้ที่ > https://app.gs.kku.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพัชรี พงศ์พัศนันท์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนงาน : นักศึกษาระดับ ป.โท-เอก นานาชาติ
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1
E-mail : patsir@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44633
โทรศัพท์ภายใน 44633

 

 

       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตัวในสาขาวิชาที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น การสำรวจเพื่อออกแบบในด้านวิศวกรรมธรณี ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคและบริโภค การผลิตแร่และหินเพื่ออุตสาหกรรม แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการทำงานด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ตลอดจนการบริหารเพื่อพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการสำรวจหาแหล่งทรัพยากรธรณีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ

คณะเทคโนโลยีสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าขอรับทุน จากแหล่งทุนดังต่อไปนี้
ทุนรัฐบาล : ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนคณะเทคโนโลยี : ทุนพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี, ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี,ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.