หลักสูตรปริญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรกรรมการประจำหลักสูตรคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสนใจสมัครเรียน-สอบถาม

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Biotechnology

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิช

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):     วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science (Biotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.Sc. (Biotechnology)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

4.การศึกษาวิจัยเน้นด้าน

4.1 พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตเอทานอล บิวทานอล ไฮโดรเจน และไบโอดีเซล การบำบัดของเสียและน้ำเสีย
4.2 อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น โยเกิร์ต ปลาส้ม และแหนม
4.3 การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางอุตสาหกรรม เช่น กรดแลคติก กรดอะซิติก และพลาสติกชีวภาพ
4.4 การผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ (ไซลาเนส เซลลูเลส และไลเปส) ในอุตสาหกรรม
4.5 การเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเซลล์พืช
4.6 พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล

Level

ศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์

คุณวุฒิ

Elevation

รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์

คุณวุฒิ

Height

ผศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์

คุณวุฒิ

แผน ก 1 : จบ ป.ตรี (เทคโนโลยีชีวภาพ) (เน้นการวิจัย)

แผน ก 2 : จบ ป.ตรี (เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)(วิจัย + วิชาเรียน)

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสมัครได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพัชรี พงศ์พัศนันท์
ส่วนงาน : นักศึกษาระดับ ป.โท-เอก นานาชาติ
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1

E-mail : patsir@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44633
โทรศัพท์ภายใน 44633

ติดต่อ สอบถาม