ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมปรึกษาคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมกันจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี

[:th]

               

                คณะศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยี มข. นำโดย คุณสุรชัย ชัยนิตย์, คุณอนุชา   รัตนภิภพ, คุณมานิตย์  สุขจินดาเสถียร,คุณกมลาสน์ สิทธิสาร และผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีธรณี ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ ซึ่งนำโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ที่ห้องประชุมกองบริหารงานคณะ ชั้น 1 อาคาร TE06 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของคณะในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคมไทยต่อไป

[:]