หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

previous arrow
next arrow
Slider

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Industrial Biotechnology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science (Industrial Biotechnology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.Sc. (Industrial Biotechnology)

3.หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

>เอกสารหลักสูตรเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร
ลำดับชื่อ – นามสกุลคุณวุฒิ
1.

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

 

กรรมการบริหารหลักสูตร
ลำดับชื่อ – นามสกุลคุณวุฒิ
1.

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

2.

ผศ.ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

 

สมัครเข้าศึกษาได้ที่ > https://app.gs.kku.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพัชรี พงศ์พัศนันท์

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนงาน : นักศึกษาระดับ ป.โท-เอก นานาชาติ
ห้องงานบริการการศึกษา TE 06 ชั้น 1
E-mail : patsir@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44633
โทรศัพท์ภายใน 44633

 

 

คณะเทคโนโลยีสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ โดยนักศึกษาสามารถสมัครเข้าขอรับทุน จากแหล่งทุนดังต่อไปนี้
ทุนรัฐบาล : ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา
ทุนคณะเทคโนโลยี : ทุนพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี, ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี,ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

ติดต่อ สอบถาม