อาจารย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์

รองศาสตราจารย์

การศึกษา: Ph.D. (Metallurgical and Materials Engineering) Colorado School of Mines, Colorado; วท.ม. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ: Mechanical Properties of Materials, Nanomaterials (Clays & Composite Materials), Colloidal Aggregation, Groundwater Hydrogeochemistry, Petroleum Geochemistry, Biopolymer

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Geochemistry, Analysis of Geological Materials, Groundwater Pollution Monitoring and Control

ป.โท-เอก:  Clay Technology and Engineering

Download CV

หมายเลขภายใน: 44627

ห้องทำงาน: TE03 ชั้น 3

อีเมล์: sarunya@kku.ac.th

เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา: วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ:ตะกอนวิทยา (Sedimentology)

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Sedimentology, Stratigraphy and Paleontology

หมายเลขภายใน: 44508

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 2

อีเมล์: kiason@kku.ac.th

ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์

อาจารย์

การศึกษา: วท.ด. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ: การสำรวจทางธรณีวิทยา (Geological exploration)

วิชาที่สอน

ป.ตรี: General Geology, Geological Excursion, Field Work 1, Field Work 2, Special Projects in Geotechnology, Coal Geology

Download CV

หมายเลขภายใน: 44376

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 2

อีเมล์: thasil@kku.ac.th

นุศรา สุระโคตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา: Diplôme de Formation Specialisee en Exploitations a Ciel Ouvert des Mines et arrieres, Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris; M.Sc. (Petroleum Geoscience) University of Brunei Darussalam; วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ: หินคาร์บอเนต (Carbonate rocks), บรรพชีวินวิทยา (Paleontology), การลำดับชั้นหิน (Stratigraphy), Evaporite Sedimentology, Structural Geology

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Stratigraphy and Paleontology, Petroleum Geology,  Geology for Teachers, Sedimentology, Earth Science, Paleobiology

Download CV

หมายเลขภายใน: 44607

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 2

อีเมล์: nussan@kku.ac.th

ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา: Ph.D. (Geophysics) Texas A&M University, USA; วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น; วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ: ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics)

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Geophysical Exploration, Engineering Geophysics

ป.โท-เอก:  Applied Geophysics, Seismic Reflection Survey, Analytical Method in Geophysics, Surface and Subsurface Mapping, Inverse Problems in Geophysics, Geological Disaster Assessment and Mitigation, Geotechnology of Waste Management

Download CV

หมายเลขภายใน: –

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 2

อีเมล์: rungroj@kku.ac.th

ดร.กฤติกา ตระกูลงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา: ปร.ด. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Ph.D. Candidate (Geo-Environmental Engineering) Pennsylvania State University; M.Sc. (Geo-Environmental Engineering) Pennsylvania State University, USA; วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ: กลศาสตร์ของวัสดุธรณี (geomechanics), การไหลของน้ำในหินที่พรุนและแตก (flow in fractured porous rocks), การประเมินเสถียรภาพของที่ลาด (slope stability analysis), การวิเคราะห์ศักยภาพการกักเก็บของแหล่งกักเก็บน้ำ (reservoir effectiveness), การทำแบบจำลองการไหลของน้ำบาดาล (Groundwater modelling)

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Soil Mechanics, Foundation Engineering, Mining Geology and Engineering, Environmental Geology, Seminar

ป.โท-เอก:  Advanced Soil Mechanics, Geomechanics, Numerical Methods in Geotechnical Engineering, Blasting Technology, Applied Engineering Geology, Ground Improvement Methods, Slope Engineering, Instrumentation and Development in Geotechnology, Open Excavation, Underground Excavation, Geotechnology of Waste Management

Download CV

หมายเลขภายใน: 44612

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 2

อีเมล์: krittr@kku.ac.th

ดร.วิมล สุขพลำ

อาจารย์

การศึกษา: ปร.ด. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น; วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น; วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ:วิศวกรรมธรณี 

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Engineering Geology 1, Engineering Geology 2, Rock mechanics

ป.โท-เอก: Geomechanics, Blasting Technology, Applied Engineering Geology, Ground Improvement Methods, Slope Engineering, Instrumentation and Development in Geotechnology, Open Excavation, Underground Excavation

Download CV

หมายเลขภายใน: 44624

ห้องทำงาน: TE05 ชั้น 1

อีเมล์: wimosu@kku.ac.th

ณัฐวุฒิ หอมทอง

อาจารย์

การศึกษา: กำลังศึกษาในปัจจุบัน Ph.D. Candidate (Hydrogeology) University of Nevada, Las Vegas; B.A. (Geology) University of Colorado, Boulder, USA

ความเชี่ยวชาญ: อุทกวิทยา (Hydrology), การจัดทำแบบจำลองทางอุทกวิทยา (Hydrological Modeling), อุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology), การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (Applications of remote sensing), การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Applications of geographic information system), Climate Change and Climatology, Water Resources Management

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Hydrogeology 1, Hydrogeology 2, Groundwater Resources Evaluation and Management, Field work 1, Field work 2

Download CV

หมายเลขภายใน: 44611

ห้องทำงาน: TE03 ชั้น 3

อีเมล์: nudth@kku.ac.th

ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน

อาจารย์

การศึกษา: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; วท.ม. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ: ศิลาวิทยา, วิทยาการแร่, การท่องเที่ยวเชิงธรณี

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Mineralogy, Petrology, Structural Geology

Download CV

หมายเลขภายใน: 44808

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 2

อีเมล์: vimosi@kku.ac.th 

ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

อาจารย์

การศึกษา:Ph.D. Geology, Université de Lille 1, France (Tres Honorable); M.Sc. Geology, Université de Lille 1, France; วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ: ตะกอนวิทยา, การลำดับชั้นหิน, การแปลความหมายสภาพแวดล้อมบรรพกาล, ธรณีวิทยาโครงสร้าง, กระบวนการแปลสัณฐานของเปลือกโลก

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Drawing for Technologists, Geotechnical Report Writing and Presentation, Surveying for Geotechnology

ป.โท-เอก:  Advanced Sedimentology

Download CV

หมายเลขภายใน: –

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 2

อีเมล์: pitadi@kku.ac.th

ดร.พจน์ปรีชา พรไทย

อาจารย์

การศึกษา: Ph.D. (Geophysics) Texas A&M University, USA; วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ: Near-Surface Geophysics, Electromagnetic, Geophysical Modeling

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Geohazard, Surveying for Geotechnology, Geophysical Exploration

Download CV

หมายเลขภายใน: –

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 2

อีเมล์: potppo@kku.ac.th