อาจารย์พิเศษ

วินิจ ยังมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา: M.Sc. (Engineering Geology) Asian Institute of Technology; วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ: การสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Geophysical Surveying)

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Surveying for Geotechnologists, Field Work 1, Field Work 2

หมายเลขภายใน: –

ห้องทำงาน: TE01 ชั้น 1

อีเมล์: winit_yo@kku.ac.th

ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล

รองศาสตราจารย์

การศึกษา: Ph.D. in Groundwater Management, University of Technology, Sydney, Australia; M.App.Sc. in Engineering Geology – Hydrogeology – Environmental Geology, University of New South Wales, Australia; วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ: การจัดทำแบบจำลองการไหลและการเคลื่อนย้ายสารละลายในแหล่งน้ำบาดาล, อุทกธรณีเคมีและการประยุกต์ใช้ไอโซโทปกับงานอุทกธรณีวิทยา, การวัดการใช้น้ำของพืชและการคายระเหย, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานอุทกธรณีวิทยา

วิชาที่สอน

ป.ตรี: Hydrogeology 1, Hydrogeology 2, Groundwater Resources Evaluation and Management

สอนวิชาป.โท-เอก:  Geotechnology of Waste Management, Research Methodology in Geotechnology

หมายเลขภายใน: –

ห้องทำงาน: TE05 ชั้น 2

อีเมล์: rungr_le@kku.ac.th