ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีธรณี

ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ชื่อวุฒิการศึกษาที่ได้รับ: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)

 

ตัวย่อของวุฒิการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธรณี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาเพื่อการทำงานเชิงวิศวกรรม

 

​หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 4 ปี ซึ่งประกอบด้วยการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในปีที่ 1 และเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาในชั้นปีที่ 2 จากนั้นเมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 จึงจะเรียนวิชาทางด้านธรณีวิทยาขั้นสูงพร้อมทั้งวิชาประยุกต์ทางด้านธรณีวิทยาเพื่อการทำงานทางด้านวิศวกรรม ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะมีโอกาสเลือกเรียนวิชาเฉพาะทาง เพื่อเน้นไปในทางวิศวกรรมธรณี หรือเน้นไปในทางด้านอุกทธรณีวิทยา นอกจากนี้ ในภาคการเรียนสุดท้ายของชั้นปีที่ 4 นักศึกษาทุกคนจะต้องเลือกทำโครงการพิเศษหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อการจบการศึกษา

 

การออกภาคสนาม ในการเรียนภาคบังคับของสาขา นักศึกษาจะต้องออกภาคสนามทั้งหมด 3 ครั้งประกอบด้วยวิชา Fieldwork I (ระยะเวลาประมาณ 14 วัน) โดยออกสนามในชั้นปีที่ 2 วิชา Geology of Thailand (ระยะเวลาประมาณ 10 วัน) และ Fieldwork II (ระยะเวลาประมาณ 21 วัน) ซึ่งออกสนามในชั้นปีที่ 3 รวมถึงการออกสนามในรายวิชาต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2-3 วัน

ดาวน์โหลดหลักสูตรปริญญาตรี 2561 สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (ขนาดประมาณ 16 MB)

วิธีการรับเข้าระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธรณี มีวิธีการรับเข้าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1.  TCAS รอบ 1 (Portfolio) (10 คน)

  • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รับนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบริการสังคม) (6 คน)

  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) (2 คน)

  • โครงการรับนักเรียนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี (2 คน)

 2. TCAS รอบ 2 (แบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเครือข่ายและเขตภาคกลางและภาคตะวันออก) (30 คน)

 3. TCAS รอบ 3 รับผ่านระบบกลาง (Admission 1) (10 คน)

 4. TCAS รอบ 4 รับผ่านระบบกลาง (Admission 2) (5 คน)

จำนวนที่รับ: 55 คน ต่อปี

 

เงื่อนไข: ไม่ตาบอดสี มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม และไม่กลัวความสูง

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือก (แข่งขัน) เพื่อรับทุน* ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปีการศึกษา** ดังนี้

 1. บริษัทปตท.สผ. รับสมัครในชั้นปีที่ 2 โดยการยื่นคะแนนและสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัด

 2. บริษัท Mitsui Oil Exploration (MOECO) รับสมัครในชั้นปีที่ 2 โดยการยื่นคะแนน (เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป) และสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน จะได้รับเงินจำนวน 35,000 บาทต่อปี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัด

 3. บริษัทบ้านปู มหาชน จำกัด รับสมัครเมื่อจบชั้นปีที่สาม โดยการยื่นคะแนน (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป), ทำแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา, และยื่นคะแนน TOEIC (ขั้นต่ำ 450) ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1-2 ทุน จะได้รับเงินทุนสำหรับการเรียนในชั้นปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน (12,000 บาทต่อเทอม), ค่าที่พัก ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท, ค่าใช้จ่าย เดือนละ 3,500 บาท, และค่าอุปกรณ์การเรียน ปีละ 6,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้าทำงานกับบริษัทฯ หากบริษัทเรียกตัว

 4. บริษัท Chevron รับสมัครชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยการยื่นคะแนน (เกรดเฉลี่ยของวิชาบังคับเฉพาะสาขา 3.00 ขึ้นไป) และสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน จะได้รับเงินจำนวน 60,000 บาทต่อปี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งทุนนี้จะพิจารณานักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประพฤติดี และไม่มีข้อผูกมัดกับทุนการศึกษาอื่น

นอกเหนือจากทุนการศึกษาจากหน่วยงานข้างนอกมหาวิทยาลัย ยังมีทุนประเภทเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จากคณะเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการมอบทุนเป็นประจำทุกภาคการศึกษาอีกด้วย

 

*หมายเหตุ การให้ทุนของทุกหน่วยงาน มีเงื่อนไขเรื่องการรักษาระดับการเรียนและความประพฤติ ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จะต้องศึกษารายละเอียดในการรับทุนเป็นอย่างดีก่อนทำการเซ็นต์สัญญา

 

**หมายเหตุ การให้ทุนการศึกษาของทุกหน่วยงาน อยู่นอกเหนือการควบคุมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการเปิดรับสมัครทุนในปีการศึกษาต่อไป จะมีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของเงินทุน