งานวิจัยและบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ

ธรณีเคมี

ธรณีฟิสิกส์

วิศวกรรมธรณี

ศิลาวรรณา

วิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ


อัตราค่าบริการวิชาการธรณีเคมี
การตรวจสอบคุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ

        1. ค่าบริการการวิเคราะห์ทางเคมี

               การวิเคราะห์                                                                                                                ค่าวิเคราะห์ (บาท) / ตัวอย่าง

          EC                                                                                                                                                          30

          pH                                                                                                                                                         30

          Total Dissolved Solid                                                                                                                     180

          Total Hardness                                                                                                                                  90

          Chloride                                                                                                                                              90

          Sulfate                                                                                                                                                 90

          Nitrate                                                                                                                                                 90 

          Carbonate, Bicarbonate                                                                                                                90

        2.การวิเคราะห์โดยเครื่อง AAS คิดค่าจุด Flame อย่างน้อยครั้งละ 750 บาท

               การวิเคราะห์                                                                                                                ค่าวิเคราะห์ (บาท) / ตัวอย่าง

          Arsenic (As)                                                                                                                                      75

          Cadmium (Cd)                                                                                                                                  75

          Copper (Cu)                                                                                                                                      75

          Germanium (Ge)                                                                                                                             75

          Iron (Fe)                                                                                                                                            75

          Lead (Pb)                                                                                                                                          75

          Manganese (Mg)                                                                                                                             75

          Molibdenum (Mo)                                                                                                                          75

          Nickle (Ni)                                                                                                                                        75

          Potassium (K)                                                                                                                                 75

          Sodium (Na)                                                                                                                                    75

          Zinc (Zn)                                                                                                                                           75

 **หมายเหตุ อัตราบริการทางวิชาการนี้ อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 713/2551) ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณ มารุต แซ่ลิ้ม

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

email:  marsae@kku.ac.th  

ห้องทำงาน TE05 ชั้น 2 โทร. (043) 009700 ต่อ 44625 หรือ 089-419-5759 (ส่วนตัว)


 

อัตราค่าบริการวิชาการธรณีฟิสิกส์
การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์

1.ค่าบริการ ค่าธรรมเนี่ยมและบำรุงรักษาเครื่องมือ

               การสำรวจ                                                                                                                  ค่าบริการ (บาท) / วัน

          การสำรวจคลื่นสั่นสะเทือน                                                                                                         8,000

          การสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ                                                                                 5,000

          การสำรวจวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก                                                                                 4,000

          การหยั่งหลุ่มเจาะ                                                                                                                       15,000

        2.การประมวลผล (Data processing)

               การวิเคราะห์                                                                                                              ค่าบริการ (บาท) 

คลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน                                                       

                                              1 กิโลเมตรแรก                                                                                       15,000

                                    และ   1 กิโลเมตรต่อมา                                                                                    7,500

คลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห                                                       

                                              Shot ละ                                                                                                  1,000

การสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า                                                       

                                   แบบ 2 มิติ   1 กิโลเมตรแรก                                                                              4,000

                                           และ     1 กิโลเมตรต่อมา                                                                            1,000

                                   แบบ 1 มิติ   จุดละ                                                                                                500

   การวัดความเข้มสนามแมาเหล็ก                                                     

        คิดแบบเหมาจ่าย ด้วยการตกลงตามราคาความยากง่าย และความละเอียดของข้อมูล ค่าธรรมเนียม การบริการ เริ่มต้นที่ 7,500 บาท ขึ้นไป

ค่าเช่ารถ คิดตามอัตราบริการของคณะฯ                  

 **หมายเหตุ อัตราบริการทางวิชาการนี้ อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 713/2551) ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณ สาคร แสงชมภู  email:  ssakor@kku.ac.th  

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณี TE03 ชั้น 1 โทร. (043) 009700 ต่อ 44626 หรือ 095-658-4379 (ส่วนตัว)


 

อัตราค่าบริการวิชาการวิศวกรรมธรณี

การสำรวจทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหินในห้องปฏิบัติการ

1.ค่าบริการการทดสอบดิน

               การวิเคราะห์                                                                                                             ค่าวิเคราะห์ (บาท) / ตัวอย่าง  

Unit Weight/Water Content                                                                                                          *300

พิกัด Atterberg Limits                                                                                        

– พิกัดเหลว (Liquid Limit)                                                                                                               *450

– พิกัดพลาสติก (Plastic Limit)                                                                                                        *450

ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน (Specific Gravity)                                                                              *450

การทดสอบการกระจายขนาดของเม็ดดินโดยวิธีการร่อน ผ่านตะแกง (Sieve analysis)              

– Wet sieve                                                                                                                                          *750

– Dry sieve                                                                                                                                             *450

การวิเคราะห์หาการกระจายขนาดของเม็ดดินโดยใช้ ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer analysis)         *750

การบดอัดดิน(Compaction test)                                                                            

– แบบมาตรฐาน (Standard Compaction)                                                                                       *1,000

– แบบปรับแปลง (Modified Compaction)                                                                                      *1,500

การทดสอบ California Bearing Ratio (CBR) soak                                                          

– Exclude modified compaction                                                                                                    *1,200

– Include modified compaction                                                                                                     *2,250

การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression test)                                 

– กำลังรับแรงอัดแกนเดียวสูงสุด (Max Point only)                                                                        **800

– กำลังรับแรงอัดแกนเดียว+Axial deformation                                                                              **1,000

การทดสอบกำลังเฉือนโดยตรง (Direct Shear Test) 3 sub samples/set                                 

– ตัวอย่างไม่อัดตัวและไม่ระบายน้ำ (UnconsolidatedUndrained: UU)                                      **3,000

– ตัวอย่างอัดตัวและไม่ระบายน้ำ (ConsolidatedUndrained: CU)                                                **9,600

– ตัวอย่างอัดตัวและระบายน้ำ (Consolidated-Drained: CD)                                                        **16,200

– ตัวอย่างไม่อัดตัวและไม่ระบายน้ำ (UnconsolidatedUndrained: UU) Large scale Shear      **4,500

การทดสอบการอัดตัวคายน้ำ (Consolidation Test) ต่อ 1 น้ำหนักค่า                                             **3,000

หมายเหตุ     * : ค่าตัดแต่งหรือเตรียมตัวอย่าง 100 บาท/ตัวอย่าง

                ** : ค่าตัดแต่งหรือเตรียมตัวอย่าง 200 บาท/ตัวอย่าง

        2.ค่าบริการทดสอบหิน-หินคลุก

               การวิเคราะห์                                                                                                             ค่าวิเคราะห์ (บาท) / ตัวอย่าง  

Unit Weight/Water Content                                                                                                           *300

ความถ่วงจำเพาะของหิน/ทราย (Specific Gravity)                                                                          *450

การทดสอบการกระจายขนาดของเม็ดดินโดยวิธีการร่อน ผ่านตะแกง (Gradation)                     

– Wet sieve                                                                                                                                          *750

– Dry sieve                                                                                                                                          *450

Water Absorption                                                                                                                             *300

การทดสอบการสึกกร่อนของหิน (Los Angeles Abrasion Test)                                         

– without crushing                                                                                                                          *1,800

– with crushing                                                                                                                                *1,800

การทดสอบดัชนีกำลังกดจุดของหิน ( Point Load Strength Index)                                            *1,500

Ultrasonic Velocity Test                                                                                                       **’***1,200

การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression test)                               

– Max Value only                                                                                                                     **’***800

– Max Value + Axial deformation (dial gauge)                                                               **’***1,200

– Max Value + Axial deformation (strain gauge)                                                          **’***2,000

– Max Value + Axial and lateral deformation (strain gauge)                                     **’***3,000

Schmidt Hammer Test (10 test points)                                                                                        500

การทดสอบกำลังรับแรงอัดสามแกน (Hoek Triaxial Test) 3 sub sample/set                **’***4,500

Slake Durability Test (2 Cycles)                                                                                                *1,200

Brazilian Test (Indirect tensile strength test)                                                                **’***1,200

หมายเหตุ       * : ค่าตัดแต่งหรือเตรียมตัวอย่าง 100 บาท/ตัวอย่าง

                     ** : ค่าเจาะตัวอย่าง ขนาด NX 800 บาท/ตัวอย่าง

                   *** : ค่าตัดแต่งหรือเตรียมตัวอย่าง 400 บาท/ตัวอย่าง

3.ค่าบริการทดสอบมวลรวม

               การวิเคราะห์                                                                                                           ค่าวิเคราะห์ (บาท) / ตัวอย่าง  

การทดสอบขนาดคละของมวลรวม (Sieve analysis of Fine and Coarse Aggregates)                *450

การทดสอบหาสารอินทรีย์เจือปนในมวลรวมละเอียด (Organic Impurity in Fine Aggregates) *1,200  

การทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึม น้ำของมวลรวมหยาบ                                                                                                                                                                                            (Relative Density and Absorption of Coarse Aggregates)                                                         *600

การทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึม น้ำของมวลรวมละเอียด                      

 (Relative Density and Absorption of Fine Aggregates)                                                            *600

การทดสอบหาดินเหนียวและวัสดุร่วนในมวลรวม                                                              

 (Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates)                                                                    *400

     การทดสอบหาค่าความสมมูลย์ของทราย (Sand Equivalent)                                                    *1,000         

การทดสอบหาค่าความคงทน (5 รอบ) (Sodium Sulphate Soundness 5 cycles)                        *6,500    

 

หมายเหตุ  * : ค่าตัดแต่งหรือเตรียมตัวอย่าง 100 บาท/ตัวอย่าง

หมายเหตุ 2 : อัตราบริการทางวิชาการนี้ อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 713/2551) ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณ สมพล จรรยากรณ์ email:  somchu1@kku.ac.th  

ห้องทำงาน TE05 ชั้น 3 โทร. (043) 009700 ต่อ 44370 หรือ 089-715-8333 (ส่วนตัว) 

อ.ดร.วิมล สุขพลำ         email:  wimosu@kku.ac.th 

ห้องทำงาน TE05 ชั้น 1 โทร. (043) 009700 ต่อ 44624 หรือ 082-794-4545 (ส่วนตัว)


 

อัตราค่าบริการวิชาการศิลาวรรณา

การทำแผ่นหินบางและการวิเคราะห์ศิลาวรรณา

        1.ค่าตัดแต่งหรือเตรียมตัวอย่าง                                                                                                     500 (บาท) / ตัวอย่าง

        2.ค่าวิเคราะห์ศิลาวรรณา                                                                                                             1500 (บาท) / ตัวอย่าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณ มารุต แซ่ลิ้ม email:  marsae@kku.ac.th  

ห้องทำงาน TE05 ชั้น 2 โทร. (043) 009700 ต่อ 44625 หรือ 089-419-5759 (ส่วนตัว)


 

อัตราค่าบริการวิชาการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของวัสดุ

ทดสอบโดย  The Vanta™ handheld XRF analyzer C-series

การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ 

        1. ค่าฟิลม์ปิดตัวอย่าง (กรณีทดสอบตัวอย่างชนิดผง)                                                                     50 (บาท) / ตัวอย่าง

        2. ค่าวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ                                                                                                      800 (บาท) / ตัวอย่าง

หมายเหตุ: 

– การวิเคราะห์จะได้ข้อมูลออกมาในรูปแบบหน่วยร้อยละของน้ำหนัก (wt%) และความเข้มข้นหนึ่งส่วนในล้านส่วน (ppm.)

– เครื่องไม่สามารถวิเคราะห์ธาตุที่เลขอะตอมต่ำกว่า 12 และสารระเหยได้

– รับวิเคราะห์เฉพาะแร่หรือหินเนื้อเดียวที่ละเอียดมาก หรือบดเป็นผงมาแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน email: vimosi@kku.ac.th

ห้องทำงาน TE01 ชั้น 2 โทร. (043) 009700 ต่อ 44808 หรือ 098-546-1554 (ส่วนตัว)