ระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่
ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม (อ.ติ้ง)
email: krittr@kku.ac.th โทร. 0900313927