ติดต่อ

ติดต่อสารบรรณสาขาวิชา

โทรศัพท์: 094-302-7007
แฟกซ์: 043-343-183
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร:
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 ถ.มิตรภาพ หมู่ 16ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น40002
อีเมล์: GeotechnologyKKU@gmail.com