โอลิมปิกวิชาการ


ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ค่าย 2565 (รุ่นที่ 3) มาแล้วจร้า!!

ผลการคัดเลือกเข้าค่าย 1

ดาวน์โหลดประกาศ

ใบยินยอมจากผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่าย

กรอก google form เพื่อยืนยันสิทธิ์

กำหนดการค่าย 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

หน้าที่รับผิดชอบ

ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งในปี พ.ศ. 2562 และดำเนินการโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ อบรม และคัดเลือกนักเรียนผู้แทนระดับภูมิภาค ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Earth Science Olympiad, IESO) ภายใต้การควบคุมดูแลของ มูลนิธิส่งเสริมโลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

พื้นที่รับผิดชอบ (20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[10 จังหวัด] เลย, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, สกลนคร, หนองคาย, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, หนองบัวลําภู, บึงกาฬ,
[6 จังหวัด] นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, อุบลราชธานี
[4 จังหวัด] ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์

ทีมและการดำเนินงาน

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดการอบรม (ค่ายวิชาการ), ออกข้อสอบ, และคัดเลือกนักเรียนที่จะเป็นผู้แทนระดับภูมิภาค

การสอบคัดเลือก (ที่ศูนย์ฯ) มีทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 1 (คัดเลือกนักเรียน 50 คน) ดูตัวอย่างข้อสอบปี 2563
ครั้งที่ 2 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2 (คัดเลือกนักเรียน 30 คน)
ครั้งที่ 3 สอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ฯ (คัดเลือกนักเรียน 6 คน)

นอกจากนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่าง ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ในคลังข้อสอบของมูลนิธิ สอวน. (เป็นข้อสอบเก่า ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผู้แทนศูนย์ฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชาติ (Thailand Earth Science Olympiad, TESO)

รุ่นที่ 1

ปีการศึกษา 2563 เข้าแข่งขัน TESO ครั้งที่ 1

นางสาวณัฐนรี เจือจันทร์
นางสาวณัฐนรี เจือจันทร์

โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

นายชินติสรรค์ โชติจิระอนันต์
นายชินติสรรค์ โชติจิระอนันต์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

นางสาวปิติภัทร เป็นตามวา
นางสาวปิติภัทร เป็นตามวา

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

รุ่น 2

ปีการศึกษา 2564 เข้าแข่งขัน TESO ครั้งที่ 2

กฤตภาส หินเธาว์
กฤตภาส หินเธาว์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น

นิโรจน์ ดวงแก้ว
นิโรจน์ ดวงแก้ว

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จ.สกลนคร

พงศพัฒน์ สุพร
พงศพัฒน์ สุพร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย

มุจลินท์ โรจน์วัฒนบูลย์
มุจลินท์ โรจน์วัฒนบูลย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น

อาทิตยา มูลดี
อาทิตยา มูลดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น

อิงลดา ทองหาว
อิงลดา ทองหาว

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย

วิธีติดต่อเราที่ง่ายที่สุดคือ ส่ง ข้อความ/คำถาม หาเราได้ที่ Facebook ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือ email หาเราที่ ieso.kku@gmail.com หรือโทรติดต่อผู้ประสานงาน ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม (อ.ติ้ง) ที่ 090-031-3927

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ หมู่ 16 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40002

เข้าค่ายนี้ไปทำไม

นักเรียนที่เข้าครบทั้งสองค่าย สามารถสมัครเข้าเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (ระดับปริญญาตรี) ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โดยตรงในรอบ portfolio (ใช้ประกาศนียบัตรที่ศูนย์ออกให้เป็นหลักฐานประกอบ)

มีค่าใช้จ่ายมั้ย

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายของเราจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดย สพฐ. และ มูลนิธิ สอวน. โดยมอบเป็นอาหาร (3 มื้อ) ค่าเดินทาง (รถรับส่ง) และโรงแรมที่พักตลอดระยะเวลาของการเข้าค่าย (ทั้งในมหาวิทยาลัยและออกสนามต่างจังหวัด) นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้รับค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายเป็นจำนวน 300 บาท/ค่าย สำหรับเดินทางจากบ้านพักต่างจังหวัดมายังขอนแก่น

เกี่ยวกับการสมัคร

Q. ศูนย์มข. มีวิธีการสมัครอย่างไร
A. ศูนย์ฯ ของเรา ใช้วิธีสมัครแบบ online โดย ให้กรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์หลักฐานบนเว็บ (link รับสมัครจะประกาศบนเว็บของศูนย์ฯ ในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ซึ่งจัดประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี)

Q. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร มีอะไรบ้าง
A. เอกสารที่ต้องอัพโหลดประกอบการสมัคร มีทั้งหมด 4 ไฟล์ ดังนี้
(1) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว (ไฟล์รูปภาพ หรือ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
(2) รูปถ่ายบัตรประชาชน (ไฟล์รูปภาพ หรือ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
(3) สำเนา ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ด้านหน้า และด้านหลัง (ไฟล์รูปภาพ หรือ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)
(4) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท (ไฟล์รูปภาพ หรือ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB) ซึ่งระบุเวลาโอน

Q. จ่ายค่าสมัครได้ที่ไหน
A. ท่านสามารถโอนค่าสมัครสอบ 100 บาท มาที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเทคโนโลยี)”
หมายเลขบัญชี 551-3-02655-3

Q. สามารถขอใบเสร็จได้หรือไม่
A. ได้ค่ะ เราจะมอบใบเสร็จค่าสมัครสอบให้นักเรียนทุกท่านที่ห้องสอบ (ณ วันที่สอบ ตามสนามสอบที่ตนเลือก) ทั้งนี้ ใบเสร็จที่จะออกนี้ จะระบุชื่อของนักเรียนและที่อยู่ตามที่นักเรียนกรอกในใบสมัคร หากต้องการให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จในนามโรงเรียน หรือใช้ที่อยู่อื่น รบกวนแจ้งเราด้วยนะคะ

Q. ปพ. 1 ที่ใช้ต้องเป็นของระดับชั้นไหน
A. ใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นล่าสุดค่ะ ถ้าน้องเพิ่งขึ้น ม.4 ก็ใช้ ปพ.1 (และเกรดรายวิชาวิทยาศาสตร์) ของระดับชั้นมัธยมต้น ถ้าน้องอยู่ ม.5 ต้องใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมปลาย ซึ่งแสดงผลการเรียนของม. 4

Q. ในขั้นตอนการสมัครสามารถใช้ ปพ. 1 ที่ดาวน์โหลดหรือออกอย่างไม่เป็นทางการ (เป็นเอกสาร “Unofficial”) ได้หรือไม่
A. สำหรับในขั้นตอนการสมัครสอบ สามารถใช้ได้ค่ะ แต่ถ้านักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนจะต้องส่งสำเนาของต้นฉบับที่โรงเรียนออกให้อย่างเป็นทางการเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายค่ะ

Q. หากพบว่านักเรียนขาดคุณสมบัติ (ตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัคร) จะคืนเงินค่าสมัครให้มั้ย
A. ไม่ค่ะ ต้องขออภัยด้วย ดังนั้นเราขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถ้วนถี่ก่อนที่จะทำการชำระเงิน

Q. ทำไมต้องจำกัดอายุผู้สมัคร
A. เราจำเป็นต้องจำกัดอายุของผู้สมัคร เพราะกฎของนานาชาติกำหนดอายุของผู้ที่เป็นผู้แทนประเทศไปแข่งโอลิมปิกวิชาการระดับโลก ว่าจะต้องไม่น้อยกว่า 14 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในช่วงที่ทำการแข่งขัน ดังนั้น สำหรับปีการศึกษา 2565 (ซึ่งเข้าแข่งระดับโลกประมาณเดือน มิ.ย. 2566) ผู้สมัคร จะต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่ 1 ก.ค. 2566 (กล่าวคือ จะต้องเกิดหลังวันที่ 1 ก.ค. 2548)

Q. ทำไมอยู่ ม.6 แล้ว สมัครไม่ได้
A. ผู้สมัครที่เรียนอยู่ม. 6 จะไม่สามารถสมัครได้ แม้ว่าจะมีอายุไม่เกินเกณฑ์ เพราะหากนักเรียนได้เป็นผู้แทนไปแข่งระดับนานาชาติ ซึ่งจัดประมาณเดือน มิ.ย. ของปีถัดไป ผู้สมัครจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ซึ่งจะผิดกฎของนานาชาติ

เกี่ยวกับการสอบ

Q. สนามสอบสำหรับคัดเลือกเข้าค่าย 1 มีที่ไหนบ้าง
A. นักเรียนสามารถเลือกสอบได้ 4 แห่ง ดังนี้ (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสมัครสอบที่ประกาศอย่างเป็นทางการ)
(1) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
(2) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
(3) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
(4) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

Q. ถ้าอยู่จังหวัดสกลนคร สามารถเลือกมาสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้หรือไม่
A. ได้ค่ะ นักเรียนสามารถเลือกสอบที่ศูนย์ใดก็ได้ที่ตนสะดวก

Q. ขอดูผลคะแนนสอบได้หรือไม่
A. ขออภัยด้วย เราไม่สามารถเปิดเผยคะแนนสอบได้

การเข้าค่าย

Q. ถ้ายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่าย เเล้วไม่ไปเข้าค่ายจะส่งผลอะไรไหม
A. ถ้านักเรียนยืนยันสิทธิ์ว่าจะร่วมค่ายกับเรา แล้วเปลี่ยนใจไม่มาร่วมในภายหลัง จะส่งผลต่อนักเรียนคนอื่นที่เสียโอกาสใช้สิทธิ์อันนี้ค่ะ ดังนั้น ถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าจะสามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งค่าย เราแนะนำให้สละสิทธิ์เพื่อให้นักเรียนท่านอื่นดีกว่าค่ะ

Q. นักเรียนจะได้รับการจัดสรรให้พักที่ไหน? เดินทางอย่างไร?
A. ทาง สพฐ. จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดที่พักแบบโรงแรมให้ (สำหรับค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนจะได้พักที่ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น) และมีรถรับส่งจากที่พักมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น