ประกาศผลโครงการประกวดโปสเตอร์ ฯ

       จากผลงานโปสเตอร์มากกว่า 130 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ในโครงการประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางสาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผลงานโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ  นางสาววรินทร สาวิสิทธิ์                                 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายมนต์ชัย ทิวาภรณ์                เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายธีรวุฒ จำปาเรือง                 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย นายอภิทาน ลิ้มบริบูรณ์                                      เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

        โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อทางอีเมลจาก อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง เพื่อการแก้ไขโปสเตอร์ในรายละเอียด (ถ้ามี) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ก่อนการรับมอบรางวัลและเกียรติบัตรต่อไป
        ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ณัฐวุฒิ หอมทอง
nudth@kku.ac.th
ผู้ประสานงานโครงการ