เลื่อน การประกาศผลรางวัลประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ทางสาขาวิชาฯ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลังสูตรบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเดิมทางสาขาวิชาฯ มีกำหนดประกาศผลรางวัลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แต่เนื่องด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิค จึงจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศผลออกไปเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บนเวบไซต์สาขาวิชาฯ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้ประสานงาน: อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง
อีเมล nudth@kku.ac.th
โทร 094-302-7007 (วัน-เวลา ราชการ)