เลื่อน การประกาศผลรางวัลประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

เนื่องด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิค จึงจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศผลออกไปเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บนเวบไซต์สาขาวิชาฯ

Nudthawud Homtong

Nudthawud

3 พฤศจิกายน 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท คว้ารางวัลจากงานประชุมวิชาการ IVCST 2021

ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาโท นางสาว ณัชชารีย์ วิวิตรกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน) นำเสนองานแบบบรรยายในหัวข้อเรื่อง Evaluation of New Sandstone Geomorphological Sites in Phu Wiang, Khon Kaen Geopark ซึ่งได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ 2nd SUT International Virtual Conference on Science and Technology 2021 เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564

Nudthawud Homtong

Nudthawud

21 สิงหาคม 2021