สำหรับผู้ที่สนใจเรียน

สาขาไหนสมัครได้บ้าง

ผู้ที่สนใจสมัคร ไม่จำเป็นต้องจบสาขาเทคโนโลยีธรณี เพราะหลักสูตรของเราเรียนในศาสตร์ที่สามารถต่อยอดหรือบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น ธรณีวิทยา, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ หรือ ชีวิวิทยา), วิศวกรรมศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม, โยธา, แหล่งน้ำ, ชลประทาน, เกษตร), เกษตรศาสตร์, ฯลฯ

แผนการเรียนอย่างย่อและคุณสมบัติของผู้สมัคร

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดของหลักสูตรและการเรียน

แผนการเรียนลักษณะสำคัญ
แผน ก1เน้นวิจัย (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
แผน ก2วิจัย + คอร์สเรียน (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต + วิชาเลือก 20 หน่วยกิต)

ทั้งสองแผนการเรียน รับผู้สมัครที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาเทคโนโลยีธรณี ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
  2. ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.50 ต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
  3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรี และคากว่าเมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

หมายเหตุ หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนด การพิจารณารับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริการหลักสูตร

แบบการเรียนลักษณะสำคัญคุณสมบัติผู้สมัคร*
แบบที่ 1.1เน้นวิจัย ไม่มีคอร์สเรียน (ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต)สมัครด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
แบบที่ 1.2เน้นวิจัย ไม่มีคอร์สเรียน (ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต)สมัครด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
แบบที่ 2.1วิจัย + คอร์สเรียน (ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต + วิชาเลือก 12 หน่วยกิต)สมัครด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
แบบที่ 2.2วิจัย + คอร์สเรียน (ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต + วิชาเลือก 24 หน่วยกิต)สมัครด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
*หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนด การพิจารณารับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริการหลักสูตร

วิธีการสมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (ระดับปริญญาโท) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (ระดับปริญญาเอก) สามารถสมัครผ่านเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย 

คำแนะนำสำหรับการสมัคร

เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างให้กับนักศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเรียน ควรได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ที่ตนสนใจจะทำวิทยานิพนธ์ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อตนสมัครเข้ามาเรียนแล้ว จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งสนใจในงานที่ตรงกับความสนใจของผู้สมัคร

วิธีการที่แนะนำคือติดต่ออาจารย์ที่ท่านสนใจทำวิทยานิพนธ์ด้วย พร้อมกับแนะนำตนเองและบอกเล่างานวิจัยที่ตนสนใจ หาโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ และยืนยันผู้ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ได้ก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

กระบวนการเสาะหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์​นี้ สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จะเลือกแผนการเรียนแบบเน้นวิจัย (ไม่มีวิชาเลือก) เพราะท่านจะต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ได้ก่อนวันที่จะต้องลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก