ทีมอาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ทีมอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนวิชาระดับป.โท-เอกและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์
Associate Professor Dr. Sarunya Promkotra

Email: sarunya@kku.ac.th || Internal phone: 44627 | Office: TE05 FL3 | Download CV

Education: Ph.D. (Metallurgical and Materials Engineering) Colorado School of Mines, Colorado; M.Sc. (Geology) Chiang Mai University; B.Sc. (Chemistry) Chiang Mai University
Graduate Level Teaching: Research Methodology, Advanced Geological Thermodynamics, Geochemical Analysis for Minerals and Rocks, Contaminant Hydrogeology, Hydrogeochemistry, Geotechnology of Waste Management, Soil and Groundwater Remediation, Clay Technology and Engineering
Research and Expertise: Mechanical Properties of Materials, Nanomaterials (Clays & Composite Materials), Colloidal Aggregation, Groundwater Hydrogeochemistry, Petroleum Geochemistry, Biopolymer

อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์
Dr. Natthawiroj Silaratana

Email: thasil@kku.ac.th | Internal phone: 44376 | Office: TE01 FL2 | Download CV

Education: Ph.D. (Geology) Chiang Mai University; B.Sc. (Geotechnology) Khon Kaen University
Graduate Level Teaching: Mineral Exploration
Research and Expertise: Geological and mineral exploration

ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม
Assistant Professor Dr. Kritika (Kate) Trakoolngam

Email: krittr@kku.ac.th | Internal phone: 44612 | Office: TE01 FL2 | Download CV | Web page: http://krittr.wixsite.com/academic

Education: Ph.D. (Geotechnology) Khon Kaen University; Ph.D. Candidate (Geo-Environmental Engineering) Pennsylvania State University; M.Sc. (Geo-Environmental Engineering) Pennsylvania State University; B.Sc. (Geology) Chulalongkorn University
Graduate Level Teaching: Advanced Soil Mechanics, Advanced Rock Mechanics, Geomechanics, Numerical Methods in Geotechnical Engineering, Blasting Technology, Applied Engineering Geology, Ground Improvement Methods, Slope Engineering, Instrumentation and Development in Geotechnology, Open Excavation, Underground Excavation, Geotechnology of Waste Management, Geoenvironmental Impact Assessment, Geostatistics
Research and Expertise: Continuum mechanics for Enhanced Geothermal System (EGS), complexed rock/soil slope stability analysis and stabilization, estimation of lateral earth pressure

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์
Assistant Professor Dr. Rungroj Arjwech

Email: rungroj@kku.ac.th | Internal phone: | Office: TE01 FL2 | Download CV

Education: Ph.D. (Geophysics) Texas A&M University; M.Sc. (Geotechnology) Khon Kaen University; B.Sc. (Geotechnology) Khon Kaen University
Graduate Level Teaching: Applied Geophysics, Seismic Reflection Survey, Analytical Method in Geophysics, Surface and Subsurface Mapping, Inverse Problems in Geophysics, Geotechnology of Waste Management
Research and Expertise: Geophysics

อ.ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง
Dr. Pitaksit Ditbanjong

Email: pitadi@kku.ac.th | Internal phone: | Office: TE01 FL2 | Download CV

Education: Ph.D. (Geology) Université de Lille 1, France; M.Sc. (Geology) Université de Lille 1, France; B.Sc. (Geology) Chiang Mai University
Graduate Level Teaching: Advanced Sedimentology, Quaternary Geology, Tectonics
Research and Expertise: Sedimentology, Stratigraphy, Paleoenvironment

อ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน
Dr. Vimoltip Singtuen

Email: vimosi@kku.ac.th | Internal phone: 44808 | Office: TE01 FL2 | Download CV | Web page: https://mukdarly.wixsite.com/g-ouilogist

Education: Ph.D. (Earth Science and Technology) Kasetsart University; M.S. (Geology) Chiang Mai University; B.S. (Geology) Chiang Mai University
Graduate Level Teaching: Geoparks and Geotourism, Geology of Mineral Deposits, Ore Petrography, Advanced Igneous Petrology, Advanced Metamorphic Petrology
Research and Expertise: Mineralogy, Petrology, Geoparks and geotourism

อ.ดร.พจน์ปรีชา พรไทย
Dr. Potpreecha Pondthai

Email: potppo@kku.ac.th | Internal phone: | Office: TE01 FL2 | Download CV | ResearchGate: Potpreecha Pondthai

Education: Ph.D. (Geophysics) Texas A&M University, USA; M.Sc. (Applied Geophysics) Chiang Mai University; B.Sc. (Physics) Khon Kaen University
Graduate Level Teaching: Applied Geophysics, Seismic Reflection Survey, Analytical Method in Geophysics, Surface and Subsurface Mapping, Inverse Problems in Geophysics, Geotechnology of Waste Management
Research and Expertise: Near-Surface Geophysics, Electromagnetics, Geophysical Modeling

กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงามKritika Trakoolngam

ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม
Kritika Trakoolngam

ประธาน

krittr@kku.ac.th
0900313927

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์Rungroj Arjwech

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์
Rungroj Arjwech

กรรมการ

rungroj@kku.ac.th

อ.ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจงPitaksit Ditbanjong

อ.ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง
Pitaksit Ditbanjong

กรรมการและเลขานุการ

pitadi@kku.ac.th

หน้าที่ของทีมบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นทีมงานที่รับผิดชอบให้การดำเนินการของหลักสูตรมีความราบรื่น ประเด็นที่ต้องรับผิดชอบหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มีดังนี้

  • การรับเข้านักศึกษา ให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและจำนวนตามเป้า
  • การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ตอบโจทย์และตรงกับบริบทของการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • การจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
  • การจัดการและส่งเสริมการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  • จัดการสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่อำนวยต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในสาขาวิชาฯ