ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย

รายละเอียดทุนและเงื่อนไข
คณะเทคโนโลยีร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้ชื่อ “ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 5 ทุนต่อปี โดยเป็นทุนที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา* ดังนี้
– เทอมละ 25,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับระดับปริญญาโท หรือ
– เทอมละ 30,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับระดับปริญญาเอก
*ผู้ที่ได้รับทุนทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในเทอมแรกด้วยเงินของตนเอง จากนั้นจึงขอรับการเบิกจ่ายคืนให้ในช่วงเดือนที่ 2 หลังจากเปิดเทอม

ในทุนทั้งหมด 5 ทุนนี้ 3 ทุนแรกเป็นทุนที่สนับสนุนโดยคณะเทคโนโลยีและสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส่วนทุนที่ 4 และ 5 จะต้องได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในสัดส่วน 25%

นักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมฯ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant, TA) เป็นเวลา 1 เทอม จำนวน 1 วิชา ในรายวิชาที่สาขาวิชาฯ จัดสรรให้ โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่า 10 และไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เช่น ช่วยสอนในห้องแลป, ช่วยตรวจงาน, ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน, ฯลฯ) นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาฯ ทั้งที่จัดโดย ชุมนุมนักศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมตามที่สาขาวิชาฯ ร้องขอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– กรณีสมัครหลักสูตรปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
– กรณีสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วยคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
– กรณีสมัครหลักสูตรปริญญาโทควบเอก ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
– สามารถระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (และได้รับการตอบรับจากอาจารย์)
– มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี จะมีผลดีต่อการพิจารณาให้ทุน)
– หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนด การอนุมัติทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริการหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัคร*
1. ส่งใบสมัครขอทุนขั้นกลั่นกรองเบื้องต้น พร้อมทั้งแนบ resume และ transcript มาที่ประธานหลักสูตร ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (กรุณาตรวจสอบกำหนดการสัมภาษณ์ของท่าน ตามประกาศของคณะหรือมหาวิทยาลัย)
2. สาขาวิชาฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองและประเภทของทุนที่จะได้รับ ภายใน 1 สัปดาห์หลังวันสัมภาษณ์
3. ส่งใบสมัครขอทุน (คณะจะแจกให้ในวันปฐมนิเทศ) ไปที่คณะ ในช่วง 2 สัปดาห์แรกก่อนเปิดเทอม (ดูตัวอย่างใบสมัคร)
4. คณะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ประมาณ สัปดาห์ที่ 2 หลังเปิดเทอม, ทำสัญญารับทุน ประมาณสัปดาห์ที่ 3, และ โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาย้อนหลัง สำหรับเทอมแรกที่นักศึกษาได้ชำระไปแล้วด้วยเงินของตนเอง ประมาณ 2 เดือน หลังเปิดเทอม

*ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนทุนที่ยังเหลือ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประธานหลักสูตร

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น
กรณีที่มีผู้สมัครไม่เกิน 3 คน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบ ก็จะได้รับการพิจารณาให้รับทุนทันที ดังนั้นผู้ที่สมัครก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 3 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประเมินหลายองค์ประกอบร่วมกัน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน (ถ้ามี) ความสามารถในการทำงานวิจัย หัวข้อวิจัย และ ความสามารถในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ทุนผู้ช่วยสอน

รายละเอียดทุนและเงื่อนไข
แต่ละปีการศึกษา หลักสูตรจะได้รับจัดสรร ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ประมาณ 2 ทุน ซึ่งสนับสนุนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 1 ทุน และสนับสนุนโดยคณะเทคโนโลยี 1 ทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant, TA) จำนวน 2 เทอม เทอมละ 1 วิชา ในรายวิชาที่สาขาวิชาฯ จัดสรรให้ แต่ละรายวิชาจะมีภาระงานไม่น้อยกว่า 10 และไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เช่น ช่วยสอนในห้องแลป, ช่วยตรวจงาน, ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน, ฯลฯ) ในแต่ละเทอม ผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี หรือเป็นผู้ที่กำลังรอรับการพิจารณาให้เข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร
1. แจ้งความจำนงที่ประธานหลักสูตร 6 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษาปัจจุบัน) หรือ ในวันที่สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา (กรณีเป็นผู้สมัครใหม่)
2. ประธานหลักสูตรแจ้งผลยืนยันการมอบหมายหน้าที่ช่วยสอน
3. ส่งใบสมัครให้คณะ ซึ่งจะประกาศเปิดรับสมัครประมาณช่วง 4-6 สัปดาห์ก่อนเปิดเทอม

เกณฑ์การพิจารณา
ประเมินการให้ทุนจากหลายองค์ประกอบได้แก่ ความจำเป็น (ทางด้านการเงิน) ของผู้สมัคร, ลำดับการแจ้งความจำนงก่อนหลัง, และจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีการศึกษา