หลักสูตรและการเรียน

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา): วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)
ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย (หลัก) และ ภาษาอังกฤษ (รอง)

Program Name: Master of Science Program in Geotechnology
Degree (Major): Master of Science (Geotechnology)
Degree Initials (Major): M.Sc. (Geotechnology)
Language: Thai (primary) and English (secondary)

หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นฉบับปรับปรุงปี 2561 (ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนรหัส 61-65)
มีให้เลือกเรียน 2 แผน ได้แก่ แผน ก1 และ แผน ก2

แผนการเรียนวิชาบังคับ (หน่วยกิต)วิชาเลือก (หน่วยกิต)วิทยานิพนธ์ (หน่วยกิต)ลักษณะของผู้ที่เลือกเรียน
แผน ก12 (ไม่นับหน่วย)36มักเป็นผู้ที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วจึงไม่ต้องการเรียนคอร์สรายวิชา
แผน ก242012มักเป็นผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานมาจากสาขาวิชาอื่นจึงจำเป็นต้องมีการเรียนเพิ่มเพื่อปรับฐานความรู้

TE047898 วิทยานิพนธ์ สำหรับ แผน ก1
TE047899 วิทยานิพนธ์ สำหรับ แผน ก2

IDCourse NameCredits
TE047710Research Methodology in Geotechnology2(2-0-4)
TE047891*Seminar I1(1-0-2)
TE047892*Seminar II1(1-0-2)
*วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตสำหรับ แผน ก1

Courses in Geological Sciences

IDCourse NameCredits
TE047711Geostatistics3(3-0-6)
TE047712Advanced Geological Thermodynamics3(3-0-6)
TE047713Geochemistry Analysis for Minerals and Rocks3(3-0-6)
TE047720Petroleum Geology3(3-0-6)
TE047721Geology of Mineral Deposits3(3-0-6)
TE047722Ore Petrography3(2-3-6)
TE047723Mineral Exploration3(3-0-6)
TE047724Tectonics3(3-0-6)
TE047725Advanced Sedimentology3(3-0-6)
TE047726GIS-Application for Geological Resources Data Management3(3-0-6)

Courses in Geotechnical Engineering

IDCourse NameCredits
TE047730Numerical Methods in Geotechnical Engineering3(3-0-6)
TE047731Soil Mechanics3(3-0-6)
TE047732Soil Mechanics Laboratory1(0-3-2)
TE047733Rock Mechanics Laboratory1(0-3-2)
TE047734Rock Mechanics3(3-0-6)
TE047735Ground Improvement Methods3(2-3-6)
TE047736Applied Engineering Geology3(3-0-6)
TE047737Instrumentation and Development in Geotechnology3(3-0-6)
TE047738Advanced Geomechanics3(3-0-6)
TE047739Slope Engineering3(3-0-6)
TE047740Blasting Technology3(3-0-6)
TE047741Open Excavation3(3-0-6)
TE047742Underground Excavation3(3-0-6)
TE047743Clay Technology and Engineering3(2-3-6)

Courses in Geophysics

IDCourse NameCredits
TE047750Applied Geophysics3(3-0-6)
TE047751Seismic Reflection Survey3(3-0-6)
TE047752Analytical Methods in Geophysics3(3-0-6)
TE047753Surface and Subsurface Mapping3(2-3-6)
TE047754Inverse Problems in Geophysics3(3-0-6)

Courses in Hydrodrogeology and Geoenvironmental Engineering

IDCourse NameCredits
TE047760Quantitative Hydrogeology3(3-0-6)
TE047761Contaminant Hydrogeology3(3-0-6)
TE047763Hydrogeochemistry3(3-0-6)
TE047764Geotechnology of Waste Management3(3-0-6)
TE047765Soil and Groundwater Remediation2(2-0-4)
TE047770Geoenvironmental Impact Assessment2(2-0-4)
TE047771Geological Disaster Assessment and Mitigation2(2-0-4)

Other Courses

IDCourse NameCredits
TE047762Project Management in Geotechnology2(2-0-4)
TE047780Special Topics in Geotechnology3(3-0-6)

Additional External Courses

IDCourse NameCreditsOffered by
320781Geographic Information System3(3-0-6)Faculty of Science
SC338884Internet Geographic Information System3(3-0-6)Faculty of Science
EN127600Hydrologic System3(3-0-6)Faculty of Engineering
EN113602Hydrology3(3-0-6)Faculty of Engineering

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)
ชื่อย่อปริญญา (สาขาวิชา): ปร.ด. (เทคโนโลยีธรณี)
ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย (หลัก) และ ภาษาอังกฤษ (รอง)

Program Name: Doctor of Philosophy Program in Geotechnology
Degree (Major): Doctor of Philosophy (Geotechnology)
Degree Initials (Major): Ph.D. (Geotechnology)
Language: Thai (primary) and English (secondary)

หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นฉบับปรับปรุงปี 2562 (ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนรหัส 62-66)
มีให้เลือกเรียน 4 แบบ ได้แก่ แบบ 1.1, แบบ 1.2, แบบ 2.1, แบบ 2.2

แผนการเรียนวิชาบังคับ (หน่วยกิต)วิชาเลือก (หน่วยกิต)วิทยานิพนธ์ (หน่วยกิต)ลักษณะของผู้ที่เลือกเรียน
แบบ 1.16 (ไม่นับหน่วย)48จบปริญญาโท และมีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี
แบบ 1.26 (ไม่นับหน่วย)72จบปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี
แบบ 2.16 (ไม่นับหน่วย)1236จบปริญญาโท และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี หรือไม่มีเลย
แบบ 2.26 (ไม่นับหน่วย)2448จบปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี หรือไม่มีเลย

TE049996 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1
TE049997 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.2
TE049998 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
TE049999 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.2

IDCourse NameCredits
TE049709Research Methodology in Geotechnology2(2-0-4)
TE049991Geotechnology Doctoral Seminar I1(1-0-2)
TE049992Geotechnology Doctoral Seminar II1(1-0-2)
TE049993Geotechnology Doctoral Seminar III1(1-0-2)
TE049994Geotechnology Doctoral Seminar IV1(1-0-2)
*วิชาบังคับทั้งหมดนี้ ไม่นับหน่วยกิต (ทุกแผนการเรียน)

Courses in Geological Sciences

IDCourse NameCredits
TE049711Applied Geostatistics3(3-0-6)
TE049712Advanced Geological Thermodynamics3(2-3-6)
TE049713Geochemistry Analysis for Minerals and Rocks3(3-0-6)
TE049714Terrain Analysis and Remote Sensing3(2-3-6)
TE049715GIS-Application for Geological Resources Data Management3(2-3-6)
TE047720Petroleum Geology3(3-0-6)
TE047721Geology of Mineral Deposits3(3-0-6)
TE047722Ore Petrography3(2-3-6)
TE047723Mineral Exploration3(3-0-6)
TE047724Tectonics3(3-0-6)
TE047725Advanced Sedimentology3(3-0-6)
TE047726Applied Photogeology3(2-3-6)
TE049727Advanced Igneous Petrology3(2-3-6)
TE049728Advanced Metamorphic Petrology3(2-3-6)
TE049729Quaternary Geology3(3-0-6)

Courses in Geotechnical Engineering

IDCourse NameCredits
TE049730Numerical Methods in Geotechnical Engineering3(3-0-6)
TE049731Advanced Soil Mechanics3(3-0-6)
TE049732Soil Mechanics Laboratory1(0-3-2)
TE049733Rock Mechanics Laboratory1(0-3-2)
TE049734Advanced Rock Mechanics3(3-0-6)
TE049735Ground Improvement Methods3(2-3-6)
TE049736Applied Engineering Geology3(3-0-6)
TE049737Instrumentation and Development in Geotechnology3(3-0-6)
TE049738Advanced Geomechanics3(3-0-6)
TE049739Slope Engineering3(3-0-6)
TE049740Blasting Technology3(3-0-6)
TE049741Open Excavation3(3-0-6)
TE049742Underground Excavation3(3-0-6)
TE049743Clay Technology and Engineering3(2-3-6)

Courses in Geophysics

IDCourse NameCredits
TE049750Applied Geophysics3(3-0-6)
TE049751Seismic Reflection Survey3(3-0-6)
TE049752Analytical Methods in Geophysics3(3-0-6)
TE049753Surface and Subsurface Mapping3(2-3-6)
TE049754Inverse Problems in Geophysics3(3-0-6)

Courses in Hydrodrogeology

IDCourse NameCredits
TE047960Quantitative Hydrogeology3(3-0-6)
TE049761Contaminant Hydrogeology3(3-0-6)
TE049762Hydrogeochemistry3(3-0-6)
TE047763Soil and Groundwater Remediation3(3-0-6)

Courses in Geohazard and Geoenvironmental Engineering

IDCourse NameCredits
TE049770Geoenvironmental Impact Assessment3(3-0-6)
TE049771Geological Disaster Assessment and Mitigation2(2-0-4)
TE049772Geotechnology of Waste Management3(3-0-6)

Other Courses

IDCourse NameCredits
TE049780Project Management in Geotechnology2(2-0-4)
TE049995special Topics in Geotechnology3(3-0-6)

อธิบายหน่วยกิต a(b-c-d)

a หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
b หมายถึง จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนภาคบรรยาย
c หมายถึง จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนภาคปฏิบัติการ (3 ชั่วโมง คิดเป็น 1 หน่วยกิต)
d หมายถึง จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง (เป็น 2 เท่าของ a เสมอ)