ติดต่อ

คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ
กองบริหารงานคณะ งานบริการวิชาการและวิจัย
e-mail : chlpan@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-202403 ต่อ 44373
โทรศัพท์ภายใน 44373

Copyright © 2019 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.