ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

รุ่นที่ 2

ลงทะเบียนวันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2565
เวลาเรียนมกราคม – พฤษภาคม 2566
จำนวนรับ40 คน

ประกาศรายชื่อ

ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และสำรองผ่านทางเฟซบุ๊ก TE LifelongEd ลิงก์
https://www.facebook.com/telifelong
และจะแจ้งรายละเอียดการอบรมผ่านทางอีเมล

รุ่นที่ 1

ลงทะเบียนปิดรับลงทะเบียน 20 สิงหาคม 2564
เวลาเรียน25 วัน หรือ 288 ชั่วโมง
จำนวนรับ40 คน
ประกาศรายชื่อติดตามการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และสำรองผ่านทางเฟซบุ๊ก TE LifelongEd ลิงก์
https://www.facebook.com/telifelong

คำอธิบายหลักสูตร

หลักการพื้นฐานและนวัตกรรมสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีทางการเงิน ทักษะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร การตลาดสมัยใหม่ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและการจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อมูลหลักสูตร

รูปแบบหลักสูตร

ชุดวิชา จำนวน 4 ชุดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

9 หน่วยกิต

เวลาในการเรียน

25 วัน หรือ 288 ชั่วโมง

วันเรียน

วันเสาร์-อาทิตย์

เวลาเรียน

09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

อาจารย์ผู้ประสานวิชา

ผศ.ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานและนวัตกรรมสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  – เทคโนโลยีทางการเงิน
  – ทักษะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
  – การตลาดสมัยใหม่
  – ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและการจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการ บุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 2. บุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจบการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส./ ปริญยาตรีขึ้นไป ที่มีความสนใจในการพัฒนา และต้องการเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และมีความพร้อมในการทำ Project จากโจทย์อุตสาหกรรมจริง

รายละเอียดเนื้อหา

โมดูล 1ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร3 หน่วยกิต
 

Entrepreneurship for Agro-Industry

 
 

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรและอาหารในยุคอุตสาหกรรม 4.0, การเขียนแผนลงทุนธุรกิจ

 
โมดูล 2เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 หน่วยกิต
 

Financial Technology for Agro-Industry

 
 

การจัดการบัญชีและการเงินในยุคดิจิทัล,Fin-tech ในอุตสาหกรรมเกษตร

 
โมดูล 3

การตลาดสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

3 หน่วยกิต
 

Modern Marketing for Agro-Industry

 
 

ฝึกปฏิบัติการทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆเช่น Lazada และ Alibaba

 
โมดูล 4ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและการจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร3 หน่วยกิต
 

Value and Supply Chain Management for Agro-Industry

 
 

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า การจัดการห่วงโซ่ความเย็น ระบบการผลิตและโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ERP สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

 

การประเมินผลการเรียนรู้

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรโดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงการฝึกอบรมสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1

ความประทับใจของผู้เรียน

 • ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มาก
 • วิทยากรและทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ใส่ใจในการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี
 • ได้ความรู้เยอะมากๆค่ะ, ผู้จัดมีความตั้งใจ, ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ทำให้ได้เครือข่ายในงานวิจัย
 • วิทยากรและทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี
 • ได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
 • วิทยากรและผู้ร่วมเรียน
 • ได้เพิ่มพูนความรู้ และได้รู้จักผู้ที่มีความสนใจด้านเดียวกัน
 • ได้รับความรู้ที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติ และสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างชัดเจน
 • ได้แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ประสบการณ์​จากผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรมีความรู้​เหมาะสมแก่หลักสูตร
 • อาจารย์ใส่ใจลูกศิษย์ทุกคนและพยายามจัดกิจกรรมหรือสรรหาวิทยากรมาเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอตลอดการฝึกอบรม
 • อาจารย์ผู้ให้ความรู้ อาจารย์ประสานงาน ผู้ประสานงาน ให้ความใส่ใจและตั้งใจมาก ขอบคุณมากค่ะ
 • ได้รับเทคนิคการตลาดอุตสาหกรรม​เกษตรมากยิ่งขึ้น
 • ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ความรู้หลากหลาย
 • อาจารย์สอนสนุก ใจดี ตอบได้ทุกคำถาม
 • ได้เรียนรู้การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่พื้นฐาน จนไปถึงการเป็นผู้ประกอบการ อาจารย์แต่ละท่านสอนดีมาก ได้รับความรู้จากผู้เรียนด้วยกัน
 • ได้ความรู้จากหลักสูตรการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากและสามารถใหช้ความรู้จากการฝึกอบรมในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ความรู้ด้านการเกษตร และได้รู้จักผู้ร่วมอบรมรายอื่นมากขึ้น
 • หลักสูตร วิทยากร เพื่อนร่วมชั้น และการ work shop
 • ได้รู้จักแลกเปลี่ยนความรู่กับบุคคลากรหลากหลายอาชีพ