งานวิชาการ

ประกาศสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร​

ประกาศสำคัญเกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343-2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1874-2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  5. ประกาศ มข.235-2560 ลว.14 ก.พ.60 แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
  8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
  9. ประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 27-2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี ล่าสุด
Copyright © 2020 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.