งานวิชาการ

งานวิชาการ

ประกาศสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร

   1. ปฏิทินการศึกษาประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2. ปฏิทินการดำเนินงาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ปีการศึกษา 2559
   3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
   4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.โท
   5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยขอนแก่น เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.เอก
   6. แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   7. การเผยแพร่หลักสูจรที่มีคุณภาพและมาตฐานในฐานข้อมูล TQR สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
   8. เกณฑ์มาตรฐานการจัดการหลักสูตร พ.ศ.2558

ประกาศสำคัญเกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
   2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
   3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343-2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
   4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1874-2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   5. ประกาศ มข.235-2560 ลว.14 ก.พ.60 แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
   7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
   8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
   9. ประกาศคณะเทคโนโลยี ฉบับที่ 27-2562 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี ล่าสุด

Copyright © 2020 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.