สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล TQF ของมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารในการอบรมของฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 17 และ 23 มีนาคม 2560 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญจากที่ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

 

 

Copyright © 2020 Faculty of Technology, Khon Kaen University, All rights reserved.