ระดับปริญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วท.) ปริญญาโท ภาคปกติ

          มุ่ง เน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้ ในระดับที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น สามารถกำหนดวิธีการศึกษา หาองค์ความรู้ใหม่ โดยการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ ในขอบข่ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

ลำดับชื่อหลักสูตร
1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
2.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร