ระดับปริญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปร.)    

            มุ่ง เน้นในการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เพื่อกำหนดแนวทาง ในการสืบเสาะ แสวงหาองค์ ความรู้ใหม่ ด้วยการกำหนดเนื้อหา

 
ลำดับชื่อหลักสูตร
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร