คณะผู้บริหาร

    
  
รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว
คณบดี
E-Mail : portha@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44372
 
  
     
     
ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า  ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์  ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิย์เก่าสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล
         และสื่อสารองค์กร
E-Mail : alissara@kku.ac.th E-Mail : khamoo@kku.ac.th  E-Mail : thasil@kku.ac.th  E-Mail :pholritt@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44609 โทรศัพท์ 043 009700 – 44634  โทรศัพท์ 043 009700 – 44636  โทรศัพท์ 043 009700 – 44635
 
 
       
รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว  ผศ.นุศรา สุระโคตร   ดร.อนาลยา หนานสายออ 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
E-Mail : lakcha@kku.ac.th E-Mail : sampor@kku.ac.th  E-Mail : nussan@kku.ac.th   E-Mail : rusamee@kku.ac.th 
           
  
        
    สมคิด พลตื้อ    
    ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ    
    E-Mail : sompol@kku.ac.th    
    โทรศัพท์ 043 009700 – 44639