คณะผู้บริหาร

       
   
รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว
คณบดี
E-Mail : portha@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44372
 
   
         
         
ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง   ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า     ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์     ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิย์เก่าสัมพันธ์   รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคล
                 และสื่อสารองค์กร
E-Mail : alissara@kku.ac.th   E-Mail : khamoo@kku.ac.th     E-Mail : thasil@kku.ac.th     E-Mail :pholritt@kku.ac.th
โทรศัพท์ 043 009700 – 44609   โทรศัพท์ 043 009700 – 44634     โทรศัพท์ 043 009700 – 44636     โทรศัพท์ 043 009700 – 44635
 
 
             
รศ.ดร.ลักขณา เหล่าไพบูลย์   ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว     ผศ.นุศรา สุระโคตร       ดร.อนาลยา หนานสายออ  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
E-Mail : lakcha@kku.ac.th   E-Mail : sampor@kku.ac.th     E-Mail : nussan@kku.ac.th       E-Mail : rusamee@kku.ac.th  
                     
   
               
        สมคิด พลตื้อ        
        ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ        
        E-Mail : sompol@kku.ac.th        
        โทรศัพท์ 043 009700 – 44639